loading
 • Kumulovaná výše odchytů:
 • do 500
 • 501-5000
 • 5001-10000
 • 10001-20000
 • 20001-30000
 • 30001-40000
 • 40001-50000
 • nad 50000
 • 1 počet míst v okrese

 

Vítejte na stránkách kurovcoveinfo.cz!

Pilotní projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby s názvem KŮROVCOVÉ INFO je zaměřen na monitoring a následné sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky.
 
více

Myšlenka na realizaci tohoto projektu vznikla jako reakce na předpokládaný zvýšený výskyt kůrovců v roce 2016 v důsledku oslabení porostů suchem. Protože prvotní úvaha vznikla teprve na počátku dubna roku 2016, rozhodli se realizátoři projektu zaměřit aplikaci pouze na lýkožrouta smrkového jako na plošně nejvýznamnějšího škůdce.

Během první poloviny dubna byl vytvořen návrh principů aplikace a v druhé polovině dubna již byla tato představa konzultována po stránce odborné i programátorské. Souběžně se rozeběhl proces oslovování možných respondentů a zjišťování jejich ochoty se do projektu zapojit. Webová aplikace byla spuštěna 12. května a v tento den již obsahovala informace z 56 ploch z více než 35 okresů. Ambicí tvůrců je v letošním roce pokrýt alespoň jednou plochou s lapači většinu okresů s významným zastoupením smrkových porostů. V oblastech s vyšším kůrovcovým rizikem by mělo být ploch několik, v různých nadmořských výškách.

„Velmi si vážím vstřícnosti a zodpovědnosti provozních pracovníků u všech správců a vlastníků lesů, kteří tento projekt poskytováním dat podporují. Zejména díky jejich aktivitě vzniká aplikace, která bude mít přínos pro praktickou ochranu lesů, ale snad i pro získání dalších důležitých informací o bionomii lýkožrouta smrkového," říká jeden z tvůrců aplikace, šéfredaktor časopisu Lesnická práce, Jan Příhoda.

Výstupem projektu KŮROVCOVÉ INFO je mapa s informací o aktuální výši odchytů na jednotlivých plochách okresů a v různých nadmořských výškách . V detailu jednotlivých ploch je zobrazena tabulka uskutečněných odchytů a graf průběhu rojení. Současně je uváděna kumulovaná křivka odchytu, tj. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity lýkožrouta smrkového. Vložená data budou jednou měsíčně vyhodnocena a výstup bude zveřejněn na stránkách projektu a v časopise Lesnická práce.

„Lesníci mají obvykle velmi dobrý přehled o vývoji rojení lýkožrouta smrkového, avšak pouze na svém úseku. Zde uvedené informace umožní lesníkovi srovnání s jinými obdobnými, ale i zcela odlišnými lokalitami, a může být do jisté míry i inspirací v uplatňování obranných opatření v ochraně lesa," říká Petr Zahradník z Lesní ochranné služby, další z tvůrců aplikace.

Aplikace kurovcoveinfo.cz byla spuštěna ve velmi krátkém čase. I proto je zatím provozována v testovacím režimu, kdy bude postupně docházet k dalším vylepšením a úpravám. Budeme velmi rádi za Vaše připomínky a podněty.

Připojte se k projektu KŮROVCOVÉ INFO, pomůžete lepší informovanosti o kůrovcovém rojení a výzkumu lýkožrouta smrkového!


méně

Přidejte se k projektu KŮROVCOVÉ INFO!

Ochota lesníků vzájemně se podělit o data, které mají značný potenciál v aktuální situaci v ochraně lesa, ale i ve výzkumu, je pro realizaci projektu zcela klíčová a všem dosavadním i budoucím respondentům patří poděkování.
 
více

Snahou realizátorů je, aby aplikace kurovcoveinfo.cz určená ke sdílení dat o intenzitě rojení hmyzích škůdců byla vyvinuta tak, aby bylo možné vkládat data velmi jednoduchým způsobem, který respondenta minimálně zatěžuje.

Zároveň je aplikace koncipována jako anonymní – není zveřejňována přesná poloha ani jméno respondenta.

Významná pro realizaci projektu je podpora majitelů a správců lesů (Lesy ČR, VLS ČR, větší soukromí vlastníci), kteří umožnili a často i doporučili všem svým lesníkům se do projektu zapojit. Zapojit se tedy může každý, kdo má přístup k odchytům brouků  do lapačů.

V roce 2017 došlo k rozšíření na další škůdce (l. smrkový, l. severský, l. lesklý a chrousti) a vylepšení uživatelského prostředí a obsluhy.

Registrace, vytváření odchytových míst i vkládání výší odchytů už probíhá pouze on-line.

Připojte se i vy, pomůžete lepší informovanosti o rojení lesních škůdců a jejich výzkumu!


Veškeré informace k vašemu zapojení do projektu najdete v Manuálu respondenta.

Registrovat se můžete zde.

 

 

 


méně

Jak používat aplikaci kurovcoveinfo.cz

Aplikace kurovcoveinfo.cz je vytvořena s maximálním ohledem na přehlednost a intuitivní ovládání. Hlavním výstupem projektu KŮROVCOVÉ INFO je mapa s barevným vylišením akumulované výše odchytů, ze které se uživatel dostává k detailům jednotlivých ploch.
 
více

MAPA

Po kliknutí na šedé kruhy s čísly na mapě se zobrazí stručný výpis posledních odchytů na plochách v daném okrese včetně průměrného akumulovaného odchytu. Průměrný akumulovaný odchyt je na mapě vylišen takto:
Slabý stupeň – do 1 000 ks (zelená)
Střední stupeň – 1 000–4 000 ks (oranžová)
Silný stupeň – nad 4 000 ks (červená)

Mapu lze scrolováním nebo tlačítkem v horním levém rohu přibližovat a oddalovat. Bod je umístěn vždy na střed okresu.

DETAIL

Po rozkliknutí kruhu na mapě je dalším krokem rozkliknutí položky „detail". V detailech jednotlivých okresů jsou vypsány všechny sledované plochy v okrese včetně historie měření a parametrů jednotlivých ploch. Součástí výpisu je graf, který ve sloupcích ukazuje odchyty v jednotlivých termínech (výše se odečítá na ose y a lze ji zjistit také najetím myši na sloupec). Spojnicí je v grafu zobrazena kumulovaná křivka odchytu, tzn. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity lýkožrouta smrkového.
Zpět na úvodní stránku se lze vrátit kliknutím na logo aplikace v horním levém rohu nebo na položku „úvod" v horním menu.

ODCHYTY

Odběry provádí respondenti v pravidelném intervalu 7 dnů a následně vkládají informace do aplikace. Systém kontroluje vkládaná data a v případě významných odchylek kontaktuje administrátor respondenta z důvodu ověření dat. Odchyty jsou prováděny z lapačů s feromonovým odparníkem (typ lapače a odparníku je uveden v detailu plochy).

FILTRY

Plochy lze filtrovat podle okresů a podle nadmořské výšky (100 m intervaly). V levé části stránky pod mapou je možné vybrat ze seznamu okresy, pod nimi je posuvná volba výškového rozpětí.
Aplikace také obsahuje užitečné informace o lýkožroutovi smrkovém (Ips typographus), obraných opatřeních, manuál a dotazník pro respondenty.


méně

Vyhodnocení průběhu rojení l. smrkového - červen 2016

Projekt Kůrovcové info (www.kurovcoveinfo.cz) shromažďuje údaje o průběhu rojení lýkožrouta smrkového na velké části našeho území. Celkem 114 respondentů uskutečnilo od jeho spuštění do začátku června více než 650 odběrů z feromonových lapačů na 145 odchytových místech. Pokryto bylo více než 90 % okresů v ČR. LOS VÚLHM, v. v. i., jako hlavní odborný partner projektu přináší první zhodnocení výstupů.
 
více

Co vypovídá dosavadní struktura a množství dat

Z dosažených výsledků vyplývá, že situace v jednotlivých krajích se liší, a to někdy i dosti výrazně. Začátek rojení se s různou nadmořskou výškou mění, ale tyto změny nejsou vždy zcela logické, občas z grafů vyplývá, že ve vyšších nadmořských výškách začíná rojení dříve než v nižších. To je však způsobeno nejen nejednotným počátkem odchytů, ale i výběrem lokalit (expozice, umístění do aktivního ohniska apod.). Navíc právě ve vyšších nadmořských výškách pocházejí údaje často pouze z jedné lokality a současně i z jednoho feromonového lapače, takže jsou použity absolutní hodnoty. Z nižších poloh, kde je více odchytových míst a výsledky pocházejí z více feromonových lapačů na jedné ploše, uvedené průměry tyto extrémy částečně eliminují. Ještě vhodnější by bylo použít medián, ale k tomu se dostaneme snad v blízké budoucnosti, až bude více údajů. I přesto jsou tyto údaje velmi cenné, ovšem v této fázi od nich nelze očekávat více než informaci o průběhu rojení na dané lokalitě. Je však možné porovnat tyto výsledky s odchyty z jiných lokalit ve stejné nadmořské výšce a z toho lze usoudit i na případnou extremitu daného stanoviště. Čím více bude odchytových míst, tím budou výsledky věrohodnější, i když někdy mohou být obtížně vysvětlitelné (taková je příroda).

Letošní rojení začalo relativně pozdě

V rámci celorepublikového vyhodnocení je pak již patrné (i díky většímu celkovému počtu odběrů), že rojení v letošním roce započalo relativně pozdě (ve srovnání s minulými lety). Již koncem dubna byly zaznamenány ojedinělé odchyty, a to v nejnižších nadmořských výškách a obecně v teplejších oblastech, avšak následné ochlazení začátek rojení zbrzdilo. Začátek rojení připadl na začátek května (18. týden) a pokračovalo poté v průběhu následujícího týdne. Ve 20. týdnu došlo v nižších polohách k poklesu průběhu rojení, avšak v polohách 900–999 m n. m. teprve započalo. V nadmořské výšce 800–899 m se objevil první vrchol teprve ve 21. týdnu a 22. týden byl s výjimkou nejnižších poloh vrcholem jarního rojení. Tento vývoj rojení byl do jisté míry ovlivněn rozkolísaným průběhem počasí během května – střídání delších chladných a deštivých period s krátkými teplými periodami intenzitu rojení značně ovlivnilo, to nebylo tak výrazné a intenzivní jako v minulých letech. Díky tomuto počasí bylo rojení rozvleklé a přerušované. To se projevovalo jednak lokálně, ale bylo to patrné i v rámci celostátního hodnocení. Do hodnocení nelze zcela objektivně zahrnout 23. týden, kdy bylo zasláno pouze několik hlášení, což vypovídací schopnost o tomto týdnu snižuje.

Průběh rojení v ČR dle nadmořských výšek

Graf CR

Silné odchyty v lokalitách postižených suchem

Do 23. týdne byl dle zaslaných odchytů zjištěn silný stupeň odchytu l. smrkového v 9 okresech. Ve Zlínském kraji to bylo v okrese Zlín, v Ústeckém kraji v okresech Děčín a Teplice. V Plzeňském kraji silného stupně odchytu dosáhl okres Klatovy. V Olomouckém kraji dosáhl silného stupně odchytu okres Přerov. Tento region je také zasažen přetrvávajícím suchem, podle serveru Intersucho.cz je zde velká část zasažena výrazným až extrémním suchem. Také Moravskoslezský kraj zaznamenal silný stupeň odchytu, a to v okresech Bruntál a Frýdek-Místek. Celý tento kraj je vážně ohrožený suchem, což se negativně odráží na zdravotním stavu porostů a dále to ovlivňuje kůrovcovou situaci. Podle serveru Intersucho.cz je ve velké části okresů Bruntál a Opava extrémní nebo výjimečné sucho. Tento stav přetrvává od loňského června a na rozdíl od zbytku republiky nebyl zmírněn ani v zimě. Ke zlepšení došlo letos v březnu, od té doby se sucho opět navrací k nejhoršímu stupni. V Jihomoravském kraji bylo dosaženo silného stupně odchytu v okrese Blansko, a to hned prvním odchytem na jedné lokalitě. Zbylé odchyty nepřesáhly 800 ks. Příčinou bylo umístění lapače do blízkosti kůrovcového ohniska. Druhá lokalita vykazuje minimální odchyty. V Královéhradeckém kraji zaznamenal silný stupeň odchytu okres Trutnov.

Průběh rojení v jednotlivých krajích dle nadmořských výšek

Graf Jihocesky

Graf Jihomoravsky

Graf Karlovarsky

Graf Kralovehradecky

Graf Liberecky

Graf Moravskoslezky

Graf Olomoucky

Graf Pardubicky

Graf Plzensky

Graf Stredocesky

Graf Ustecky

Graf Vysocina

Graf Zlinsky

Dosavadní vývoj počasí

Graf průměrných denních teplot a sumy denních srážek využívá data z meteostanice Višňová, okres Příbram, cca 230 m n. m. Denní teploty a srážky tedy pochází ze stanice v nižší nadmořské výšce. Při dalších hodnoceních budeme využívat stanice i z jiných krajů a nadmořských výšek.
Trend počasí ale bude pravděpodobně podobný. K prvnímu výraznějšímu oteplení došlo na začátku dubna, vzápětí se ale na celý zbytek měsíce ochladilo, což bylo pro lesníky pomocí ve zbrzdění rojení kůrovce. K výraznějšímu ochlazení došlo opět v půlce května a také ke konci května, kdy byly zaznamenány i vyšší srážky. Na jiných stanicích to jistě vypadalo jinak, avšak pro hrubou orientaci to jistou informaci o průběhu počasí ve vztahu k rojení kůrovce dává.

Průměrné letošní teploty a srážky z meteostanice Višňová, okres Příbram, cca 230 m n. m.

Pocasi

Co z dosavadních výsledků vyplývá?

Podle dosavadních výsledků situace rojení l. smrkového nevykazuje vyloženě nepříznivý trend. Vývoj počasí rojení zbrzdil a časově rozvolnil. Pro další průběh rojení bude ale opět rozhodující počasí během následujících měsíců. Zatím je situace obdobná jako v minulém roce, ale oteplení a sucho z minulého roku nám ukázalo, že stále není vyhráno, nebezpečí kůrovcové gradace stále hrozí, je vysoké a celková situace může být koncem roku ještě horší než loni.

Autoři:

Ing. Marie Zahradníková
Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
LOS VÚLHM, v. v. i.
E-mail: zahradnikova@vulhm.cz

 


méně
 • MZ
 • Hlavní partner projektuVLS-1
 • LCR logo
 • AK
 • stora-enso1
 • PEFC1
 • CM_logo
 • APHA_logo
dot