O projektu

Projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby VÚLHM KŮROVCOVÉ INFO je zaměřen na monitoring a sdílení informací o průběhu rojení některých druhů lýkožroutů (l. smrkový, l. severský, l. lesklý) a chroustů (ch. obecný, ch. maďalový) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky. Projekt KŮROVCOVÉ INFO je službou vlastníkům a správcům lesů v ČR i platformou pro další zkoumání bionomie těchto škůdců. 

Webová aplikace na adrese www.kurovcoveinfo.cz reaguje na zvýšený výskyt kůrovců v posledních letech především v důsledku oslabení porostů suchem a nabízí provozním lesníkům přehled o aktuálním stavu rojení v rámci ČR.

Dobrovolní respondenti v pravidelných intervalech zadávají přes internet do aplikace výši odchytů do lapačů a pastí. Výstupem projektu je mapa s přiřazením jednotlivých ploch k okresům a s informací o aktuální výši odchytu a nadmořské výšce. V detailu jednotlivých ploch je zobrazena tabulka uskutečněných odchytů a graf průběhu rojení. Současně se zobrazuje kumulovaná křivka odchytu, tj. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity daného škůdce. V prvním rojení jsou důležitou informací pro stanovení počtu odchytových opatření; v druhém, resp. třetím rojení se odchyty stále přičítají. Vložená data jsou jednou měsíčně vyhodnocena a informace je zveřejněna na stránkách projektu a v časopise Lesnická práce.

Snahou tvůrců projektu je zapojení celorepublikově významné skupiny respondentů. Do projektu se mohou zapojit všichni lesníci bez ohledu na typ majetku (Lesy ČR, VLS ČR, soukromé lesy, obecní lesy, církevní lesy, školní podniky, národní parky ad.), kteří mají přístup k odchytům lýkožroutů do feromonových lapačů a mají zájem přispět k vzájemné informovanosti. V případě chroustů je potřeba spolupráci předem domluvit s Lesní ochrannou službou.

Projekt KŮROVCOVÉ INFO byl v roce 2016 úspěšně otestován v pilotním režimu (pouze l. smrkový). Zapojilo se do něj téměř 140 respondentů. V roce 2017 doznal některých zásadních změn - rozšíření na další škůdce, automatická registrace, zjednodušení přihlašování pro respondenty s lapači v různých okresech ad. V roce 2017 se do projektu zapojilo 231 respondentů a v roce 2018 pak 183 provozních lesníků, kteří sledovali 489 odchytových míst. V roce 2019 lýkožrouty monitorovalo 168 lesníků na 366 místech.

Budeme i nadále rádi za Vaše připomínky a podněty (kontakt@kurovcoveinfo.cz).

Jan Příhoda (Lesnická práce)

Petr Zahradník (Lesní ochranná služba)

dot